ประมวลภาพแห่งความอบอุ่น 'พิธีไหว้ครูสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)' ประจำปี 2565 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

ประมวลภาพแห่งความอบอุ่น ‘พิธีไหว้ครูสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)’ ประจำปี 2565

18 สิงหาคม 2565 – สโมสรนักศึกษาฟีโบ้ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามเป็นประธานในพิธี กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ ตลอดจนเสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ระหว่างอาจารย์และศิษย์

Categories: กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม