งานบริการภาคอุตสาหกรรม - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

งานบริการภาคอุตสาหกรรม

At FIBO, we do not design problems. Problems design FIBO.

ให้คำปรึกษา

วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ออกแบบและทดสอบ

ออกแบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ โดยทำการทดสอบเพื่อยืนยันความเป็นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการผลิต

พัฒนาและจัดสร้างต้นแบบ

จัดสร้างต้นแบบเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ และพัฒนาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับนำออกสู่ตลาดหรือนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายอุตสาหกรรมของฟีโบ้ มีภารกิจในการให้บริการอุตสาหรรม โดยมีเป้าหมายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการจัดการ ให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่สากลอย่างมีเสถียรภาพ โดยใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ที่สั่งสมจากงานวิจัยของสถาบันฯ เพื่อการให้บริการอย่างเป็นหลักการแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยมีนโนบายในการให้บริการดังนี้

 1. เป็นงานพัฒนาต้นแบบทางอุตสาหกรรมที่มีลักษณะทางเทคนิคจำเพาะที่ไม่สามารถจัดหาได้ทั่วไปตามท้องตลาด และหน่วยงานเอกชนไม่สามารถพัฒนาขึ้นเองได้
 2. เป็นงานพัฒนาต้นแบบทางอุตสาหกรรมที่มีลักษณะทางเทคนิคจำเพาะที่ไม่สามารถจัดหาได้ทั่วไปตามท้องตลาด แต่มีหน่วยงานเอกชนที่สามารถพัฒนาให้ได้ แต่ใช้งบประมาณในการพัฒนาสูงมาก
 3. เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศไทย

ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

 • Palletizer and Automatic packing systems
 • Food and beverage Automation
 • HDD Automatic fabrication and assembly systems
 • Hazardous Operation handling platforms
 • Autonomous Guidance Vehicles : AGV

ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

 • Remotely Operated underwater Vehicles : ROV
 • Unmanned Aerial Vehicles : UAV
 • Autonomous Vehicles
 • In-Pipe Inspection Robots
 • Military Rescue Robots
 • Public Relation Robot : PRR

ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 • EMSs (Emergency Medical Service system)
 • Large scaled management systems
 • Internet of things
 • Enterprise Resource Planning : ERP
 • National IT Strategy and Security
 • Defence Technology

ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

 • Strategies for Manufacturing Automation System
 • National Robotics Strategy