ฟีโบ้จัดทำบุญสถาบันและพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2560 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ฟีโบ้จัดทำบุญสถาบันและพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2560

วันที่จัดกิจกรรม : 21 เมษายน 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. จัดพิธีทำบุญสถาบันฯ และรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น. โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เพื่อความเป็นสิริมงคล เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรทุกระดับ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามมิให้เลือนหายไป ในการนี้ มีผู้บริหารสถาบัน บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธี จำนวน 50 คน

Categories: กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม,กิจกรรมฟีโบ้,ข่าวและกิจกรรม