โครงการขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้

ผู้ดำเนินการ :  

  • รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
  • นายทศพร บุญแท้
  • นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ
  • นายสาธิต วณิชชัยกิจ

ดำเนินการให้กับ :  

  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้พิการขาขาดของประเทศไทยมีโอกาสใช้ขาเทียมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(ฟีโบ้)ร่วมกับหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราราชนนี จึงร่วมมือดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาและให้บริการแขนขาเทียมในประเทศไทย  โดยฟีโบ้รับทำหน้าที่ วิจัย ออกแบบ จัดสร้าง ทดสอบขาเทียมแบบเหนือหัวเข่า ผลงานสุดท้ายที่ตั้งเป้าหมายได้รับจากโครงการ คือ

(1) ต้นแบบขาเทียมที่สามารถปรับอัตราการหน่วงได้ด้วยมือ

(2) ต้นแบบขาเทียมที่สามารถปรับอัตราการหน่วงได้ด้วยอุปกรณ์ไร้สาย

(3) ต้นแบบขาเทียมที่สามารถปรับอัตราการหน่วงได้ด้วยตัวเอง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Categories: งานวิจัยตีพิมพ์