สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู้ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (The Multidisciplinary Learning Exchange Building – LX) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู้ กลุ่ม Innovative Learning Platforms ซึ่งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ได้นำผลงานร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ที่สามารถควบคุมจากระยะไกล เพื่อทำภารกิจแทนผู้ใช้จริง เช่น ผลงาน AVATAR “Anywhere is Possible” และผลงาน Mixed Reality for Learning of Controlling a Robot เทคโนโลยีที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ เช่น ผลงาน Teleoperation for Learning และชุดระบบหุ่นยนต์มดบริรักษ์ FIBO AGAINST COVID-19: FACO
ในการนี้ สถาบันฯ ได้น้อมเกล้าถวายชุดระบบหุ่นยนต์มดบริรักษ์ ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคชน และได้รับพระราชนามนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

Categories: กิจกรรมฟีโบ้,ข่าวและกิจกรรม