ผู้สนใจศึกษาต่อ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ผู้สนใจศึกษาต่อ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการเปิดหลักสูตรที่ให้ปริญญาเฉพาะทางทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

โดยในปัจจุบันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปริญญาตรี

โท และเอก โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทาง Outcome-based Education

ระดับปริญญาตรี

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เน้นผลิตบัณฑิตที่ไม่เพียงมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่เข้มแข็ง แต่ยังมีทักษะและความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาจากโจทย์จริงรวมไปถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะและความชำนาญจากการลงมือทำจริง และสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาผ่านการทำโครงงานต่างๆ (Project-based Learning) นักศึกษาปี 3 และปี 4 สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้ตามความถนัด และความสนใจในเส้นทางอาชีพของตนเอง โดยหลักสูตรสนับสนุนวิชาในสามเส้นทาง ได้แก่ วิชา Work-integrated Learning สำหรับนักศึกษาที่สนใจทำงานในภาคอุตสาหกรรม วิชาพื้นฐานทางด้านธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ และวิชาขั้นสูงด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับสูงขึ้น

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เน้นผลิตบุคลากรที่มีพื้นฐาน ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และมีทักษะในการทำงานวิจัยในเชิงลึกที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน วิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ

ระดับบัณฑิตศึกษา (TEP)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยี

เน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในด้านการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนวิธีการทางธุรกิจ การประกอบการและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสานองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้ากับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตลอดจนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย