ปรัชญาการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ปรัชญาการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญาการดำเนินงาน

FIBO’s Fundamental Belief:

เชื่อมั่นและสนับสนุนบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างความสนใจส่วนตัวและประโยชน์ต่อส่วนรวม

Respect and facilitate individuals, especially those who exhibit non-conventionally disruptive creativity, balancing personal excitement and societal success.

FIBO’s Principle:

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถถ่ายทอดปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ไปสู่ผลที่จับต้องได้

Effectiveness converts human intelligence, imagination and knowledge to tangible results.

FIBO’s Management Policies and Missions:

– Get the right things done right, although there is no support and/or whole ground against FIBO.
– Value the failure and honor the successes. Every noble works is at first impossible and dry.
– Do not economize and compromise on quality.
– Enable harmonious flow among comforts, achievement and dreams of all people involving within FIBO.

วิสัยทัศน์

5 ปี (ภายในปี พ.ศ. 2562)

มุ่งเป็นสถาบันชั้นนำระดับอาเซียนด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในด้านการศึกษา การผลิตนวัตกรรม ที่ยกระดับเทคโนโลยีอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

15 ปี  (ภายในปี พ.ศ. 2572)

มุ่งสู่ความเป็นสากลในด้านวิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัตโนมัติ ให้มีความทัดเทียมกับสถาบันวิจัยระดับนานาชาติ และนำไปสู่ธุรกิจเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

– สร้างบัณฑิตชั้นนำที่มีความรู้ทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตอบโจทย์ความต้องการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์
– พัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริงเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ
– มุ่งสู่ความเป็นสากลโดยมีความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับสถาบันต่างประเทศ